مراحل اخذ پروژه توسط دانشجویان کارشناسی

on .

1- انتخاب کد درس پروژه در هنگام انتخاب واحد.

2- مراجعه به یکی از اساتید گروه و توافق با ایشان پیرامون موضوع پروژه.(اين كار بايد بلافاصله بعد از اخذ درس پروژه انجام شود)

3- پس از توافق دانشجو با استادحتما فرم مربوط به درس پروژهتوسط دانشجو تکمیل شده وبه استادمربوطه تحویل داده شود.(فرم را ميتوانيد از سايت گروه دريافت كنيد)

4- شروع انجام پروژه.

5- ارائه گزارش پيشرفت پروژه به استاد راهنما هر دو هفته يكبار.

شرایط لازم جهت اخذ پروژه:

1- دانشجویان کارشناسی پیوسته باید حداقل (100) را گذرانده باشند تا بتوانند پروژه را اخذ کنند.(به پيشنيازهاي اين درس نيز توجه شود)

2- گذراندن پيش نيازهاي درس پروژه(ارائه مطالب علمي و فني،مهندسي فناوري اطلاعات2) الزامي ست.

 

Finland Sevastopol joomla