شرايط معرفي به استاد

on .

مراحل اخذ درس ):RCماده 20)

1- مراجعه به گروه و درخواست پرینت وبررسی کارنامه توسط ایشان وارسال نامه به سازمان مرکزی(اداره برنامه ريزي و امتحانات)

2- مراجعه به سازمان مرکزی(اداره امتحانات)جهت انتخاب واحد RC ودریافت فرم مربوطه

3- مراجعه به مدیرگروه جهت تعیین استاد RC

4- مراجعه به آموزش دانشکده جهت انجام امور مالی وثبت درس در سیستم ودریافت فرم تاییدیه نهایی

5- مراجعه به استاد جهت تعیین زمان امتحان درس

6- اعلام وپرینت نمره درس توسط استاد وامضای مدیر گروه

شرایط لازم جهت اخذ درس RC توسط دانشجو:

1- واحدهای باقی مانده نباید بیشتر از4واحد باشد(در صورت تاييد كميسيون تا 6 واحد امكان پذير است).

2- درس RC نباید واحد عملی داشته باشد.

3- تمامي نمرات حتي كارآموزي و پروژه بايد قطعي و انتقال به سيستم شده باشند.

4- معدل کل باید بالای 12 باشد.

Finland Sevastopol joomla