مراحل فارغ التحصيلي

on .

مراحل فارغ التحصیلی دانشجو:

1- مراجعه به استاد راهنما ودرخواست وبررسی و پرینت کارنامه کلی وارسال به سازمان مرکزی

2- مراجعه به سازمان مرکزی(اداره برنامه ریزی وامتحانات) تایید کارنامه کلی وتغییر وضعیت دانشجو(انجام امور اعم‌از تصویه حساب ٫مراجعه به حسابداری ٫ کتابخانه وصندوق رفاه ...)

3- مراجعه به مدیرگروه جهت تایید فارغ التحصیلی در سیستم (تیک فارغ التحصیلی)

4- مراجعه به مسئول آزمايشگاه (خانم مهندس خزاعي) جهت تيك مالي آزمايشگاه

تذکر:

1- دانشجویان در نظر داشته باشند تا اتمام تمام مراحل مورد دوم مجاز به تایید فارغ التحصیلی در سیستم (مورد سوم) نمی شوند.

Finland Sevastopol joomla