مراحل صدور گواهي اشتغال به تحصيل

on .

مراحل صدور گواهی اشتغال به تحصیل

1- ورود به سایت دانشگاه به آدرس www.IAUM.com و تقاضای گواهی از قسمت خدمات دانشجویی منوی امکانات

2- درخواست گواهی حداقل روز قبل و دریافت آن روز بعد، طبقه ی دوم معاونت پژوهشی دانشکده (روبروی دفتر فرهنگ اسلامی ) .

3- گواهی بایستی به صورت کامل پر شود . نام سازمان - نام شهر مربوطه - شماره محضر به طور دقیق قید گردد .

4- جهت گواهی برای راهنمایی و رانندگی - گذرنامه - سفارتخانه - وزارتخانه - دارالترجمه های رسمی - گواهی تعداد واحد و معدل ، به سازمان مرکزی - امامیه 59 - دبیرخانه ی آموزش ، مراجعه نمایید .

جهت گواهی اشتغال به تحصیل بایستی به نکات ذیل توجه فرمایید :

الف - درخواست گواهی در حال حاضر : جهت دانشجویانی است که انتخاب واحد آنها تیک مالی نشده و یا انتخاب واحد ندارند و وضعیت آنها عادی می باشد .

ب - درخواست گواهی به صورت تمام وقت / روزانه / حضوری : دانشجویانی که انتخاب واحد آنها تیک مالی شده است میتوانند این گزینه را انتخاب نمایند .

ج - درخواست معرفی به کتابخانه : دانشجویانی که انتخاب واحد آنان تیک مالی شده باشد ، این گزینه رابایدانتخاب نمایند .

د - درخواست گواهی جهت ترم های گذشته : دانشجویان باید در سال و ترم انتخابی خود انتخاب واحد داشته باشند .

ه - درخواست گواهی دانشجویان میهمان : دانشجویانی که به صورت میهمان در دانشگاه ثبت نام نموده و کلیه مراحل مالی خود را انجام داده اند ، می توانند این نوع گواهی را انتخاب نمایند .

و - گواهی ساعت کلاس و امتحان : مخصوص دانشجویانی است که انتخاب واحد نموده و مراحل مالی خود را تکمیل نمایند . این گواهی جهت ارائه به سازمان و یا اداره محل کار می باشد .

5- دانشجویانی که اشکالدار باشند نمی توانند درخواست گواهی نمایند .

6- اگر گواهی بصورت ناقص پر شود ،گواهی صادر نخواهد شد و بایستی دوباره از طریق سایت درخواست کامل شود .

7- گواهی فوری به هیچ عنوان صادر نخواهد شد .

govahi esh

Finland Sevastopol joomla