حضور اساتيد محترم هيئت علمي در ايام امتحانات نيمسال دوم 91-92

on .

حضور اساتيد محترم هيئت علمي در ايام امتحانات نيمسال دوم 91-92

آقاي دكتر بهره پور شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الي 14
حضور در دانشكده يا سازمان مركزي 2
خانم دكتر تدين هفدهم و بيست و يكم خرداد ساعت 8:30 الي 9:30
آقاي دكتر شاكري

هشتم خرداد ساعت 10 الي 11

هفدهم خرداد ساعت 10 الي 11

پنجشنيه ها ساعت 16-18

آقاي دكتر راعي

یکم خرداد ساعت 11 تا 13

سوم خرداد 15 تا 17

هفتم خرداد 8 تا 10

 

Finland Sevastopol joomla