نامه هاي ارسال شده از گروه به سازمان مركزي

on .

كليه سندهاي ارسال شده دانشجويان از گروه فناوري اطلاعات به سازمان مركزي بر اساس تاريخ آورده شده.جهت پيگيري مستندات ارسال شده خود(نمرات كارآموزي، پروژه، ريزنمرات،نمرات معرفي به استاد،...) به بخش هاي مربوطه با ارائه شماره نامه و تاريخ آن مراجعه نماييد.

كليه نمرات دانشجويان به سازمان مركزي1، اداره برنامه ريزي و امتحانات ارسال مي شود.

ضمنا:بر اساس بخشنامه ارسال نمره توسط دانشجو به ساير بخش ها امكان پذير نمي باشد.

Finland Sevastopol joomla