كارآموزري تابستان

on .

زمان‌هاي فوق به هيچ عنوان قابل تمديد نمي‌باشد.

 

1-     طبق آئين نامه كارآموزي، دانشجويان در طي تابستان به همراه كارآموزي در مجموع مي‌توانند حداكثر 6 واحد (براي دانشجويان فارغ‌التحصيل در تابستان 7 واحد) را اخذ نمايند.

تذكر: انتخاب واحد ساير دروس به غير از كارآموزي در زمان انتخاب واحد نيمسال تابستان بايستي صورت پذيرد.

2-     دانشجويان براي اخذ كارآموزي در زمان انتخاب واحد بايستي در دوره كارشناسي پيوسته 100 واحد درسي و در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 60 واحد درسي را گذرانده باشند.

تبصره: به استثناء رشته‌هايي كه در سرفصل آن‌ها به تعداد واحد گذرانده شده لازم، اشاره شده است.

3-     زمان انجام كارآموزي در نيمسال تابستان از تاريخ 14/4/93 لغايت 21/5/93 به مدت 30 روز مفيد كاري و معادل حداقل 240 ساعت خواهد بود.

تبصره1: مدت زمان انجام كارآموزي برخي رشته‌ها كه در سرفصل آنها ذكر شده، بايستي طبق مدت زمان درج شده در سرفصل انجام پذيرد.

تبصره2: در صورت انتخاب درسي غير از كارآموزي در ترم تابستان مدت زمان كارآموزي از تاريخ 14/4/93 لغايت 15/6/93 خواهد بود. (لازم است در اين مدت حداقل زمان و ساعت لازم براي كارآموزي رعايت شوند.)

4-    حذف درس كارآموزي در نيمسال تابستان به هيچ عنوان امكان پذير نمي‌باشد.

5-     با توجه به بخشنامه‌هاي آموزشي، حداكثر مهلت ثبت نمره كارآموزي براي نيمسال تابستان 31/6/93 مي‌باشد ولي چنانچه دانشجو داراي مشكل اتمام سنوات تحصيلي نباشد و با توجه به داشتن شرايط لازم و رعايت سقف مجاز واحد به همراه كارآموزي(در نيمسال‌هاي به غير از تابستان 16 واحد در مجموع با كارآموزي)،اين مهلت قابل تمديد تا تاريخ 30/10/93 مي‌باشد. بديهي است در صورت عدم داشتن شرايط لازم در نيمسال تمديدي، اين درس حذف شده محسوب مي‌گردد.

6-      صدور معرفي نامه‌هاي كارآموزي مطابق جدول زمانبندي پيوست و از طريق سيستم مكانيزه و در محل گروه آموزشي مربوطه انجام خواهد پذيرفت.

7-     انجام كارآموزي تنها بعد از تاييد و صدور معرفي نامه‌هاي لازم از طرف گروه و در زمان‌هاي مقرر قيد شده در فرم معرفي نامه، ميسر خواهد بود. در غير اينصورت كارآموزي غير قابل قبول و حذف شده محسوب مي‌گردد.

8-     ارائه فرم پايان دوره كارآموزي كه به امضاء و مهر بالاترين مقام شركت/ سازمان رسيده باشد، براي اعلام نمره كارآموزي توسط استاد درس به اداره آموزش جهت ثبت در پرونده دانشجو ،الزامي است.

 

                                                                       معاونت پژوهشي  

جدول زماني انجام مراحل كارآموزي

جدول زماني انجام مراحل كارآموزي نيمسال تابستان93-92

 

Finland Sevastopol joomla