فرم های کارشناسی

on .

100- فرم انتخاب پروژه  pdf ، word

101- فرم تمدید پروژه pdf ، word

102- فرم صورتجلسه دفاع پایان نامه pdf ، word

103- فرم معرفی نامه کارآموزی pdf ، word

104- فرم پایان دوره کارآموزی pdf ، word

105- فرم های گزارش کار آموزی + فرم پایان دوره کارآموزی pdf

106- فرم شورای آموزشی دانشکده pdf ، word

107- فرم حذف اضطراری pdf ، word

108-  فرم کلاس سمعی و بصری pdf، word

109- فرم ماده 55 pdf ، word

110- معرفی نامه تابستان pdf، word

111- چارت کارشناسی فناوری اطلاعات ورودي هاي 93 و ماقبل zip    ترتیب دروس ، نکات مهم چارت

112- اخذ مجوز حذف و اضافه و انتخاب واحد pdf، word

113- راهنمای انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود pdf، word

114- چارت مهندسي كامپيوتر گرايش فناوري اطلاعات ورودي هاي 94 و مابعد  Zip  ترتيب دروس، نكات مهم چارت

115- چارت مهندسي فناوري اطلاعات ورودي هاي 93 و ما قبل Zip، ترتيب دروس، نكات مهم چارت

Finland Sevastopol joomla