اساتيد راهنما

on .

دانشجويان محترم مي توانند جهت مشاوره انتخاب واحد ترم آينده خود با اساتيد راهنماي هر ورودي و با توجه به ساعات حضور ايشان اقدام نمايند.

 

دانشجويان ورودي 90                                  آقاي دكتر شاكري

دانشجويان ورودي 89                                 خانم دكتر تدين

دانشجويان ورودي88                                  آقاي دكتر تشتريان

دانشجويان ورودي 87و ما‌قبل                       آقاي دكتر بهره پور

Finland Sevastopol joomla