اعضاى انجمن

on .

 

نام و نام خانوادگي

رایانامه

وبسایت

آقای دکتر داود بهره پور

(رئیس هیئت مدیره)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

bahrepour.mshdiau.ac.ir

آقای دکتر فرزاد شتریان

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

آقای صادق جبلّی

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.itsrv.ir

 it-nevis.persianblog.ir

آقای محمد علی کبری

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

آقای رضا طهماسبی

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

آقای آرمان جلودار

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

jelodar.ir

خانم سارا قنّادان

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Finland Sevastopol joomla